Regulamin

Określający warunki obsługi Podróżnych

Postanowienia wstępne, zakres stosowania regulaminu i podstawa jego wydania.

Niniejszy regulamin określa warunki obsługi Podróżnych, ich odpraw a także warunki przewozu Podróżnych i posiadanych przez nich rzeczy w odpłatnych przewozach regularnych w transporcie drogowym na liniach autobusowych obsługiwanych przez

FIRMA KRY-CHA Wojciech Chadży

zwanym dalej Przewoźnikiem.

1.Postanowienia niniejszego regulaminu stosuje się do osób, które zawarły z Przewoźnikiem umowę o przewóz na określonej linii regularnej obsługiwanej przez Przewoźnika i uwidocznionej w obowiązującym publicznie głoszonym rozkładzie jazdy.

2.Zawarcie umowy przewozu na regularnych liniach autobusowych Przewoźnika w publicznej komunikacji wymaga spełnienia przez Podróżnego warunku nabycia biletu na przejazd i posiadania go w trakcie przejazdu, z tym zastrzeżeniem, że o ile jest to bilet nabyty po cenie ulgowej posiadania również dokumentu uprawniającego do nabycia takiego biletu.

3.Przewóz uważa się za rozpoczęty z chwilą, gdy autobus, w którym znajduje się Podróżny ruszy z przystanku.

Postanowienia regulaminu stosuje się w odpowiednim zakresie do przewozu osób wraz z bagażem podręcznym w grupowym przewozie osób. Przez grupowy przewóz osób rozumie się przewóz, o którym mowa w art.19 i art. 21 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe ( Dz. U. z 2000 r. Nr.50, poz. 601 z póz. zm.).

Niniejszy regulamin wydano na podstawie art.4 ustawy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe ( Dz. U. z 2000 r. Nr.50, poz. 601 z póz. zm.) z uwzględnieniem wymogu wskazanego w art. 18 b pkt. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( Dz. U. z 2004 Nr 204, poz. 2088 z póz. zm.).

Ia. Cena, sprzedaż i ważność biletów

Za przejazdy w krajowej komunikacji regularnej przewoźnicy pobierają opłaty normalne lub ulgowe według cen umownych ogłoszonych w taryfach lub cennikach, które zgodne z art. 11 ustawy prawo przewozowe, przewoźnik jest obowiązany podać do publicznej wiadomości. Dwóch i więcej uprawnień do ulgi, wynikających z różnych tytułów, nie stosuje się równocześnie od opłat za ten sam przewóz. Bilety autobusowe u kierowcy-konduktora w autobusach przejeżdżających przez daną miejscowość. Jednorazowe bilety autobusowe ważne są tylko na jeden kurs. W przypadku odbywania podróży z przesiadaniem, na każdy kurs (autobus) należy nabywać oddzielony bilet. Bilet nabyty u kierowcy w czasie wykonywania kursu ważny jest tylko na ten kurs.

Obowiązki podróżnego.
a) Podróżny obowiązany jest posiadać ważny bilet na przejazd i okazać go na żądanie kierowcy autobusu i organów kontroli.
b) Podróżny, który wsiada do autobusu bez ważnego biletu lub innego dokumentu uprawniającego do przejazdu, obowiązany jest bez wezwania zakupić bilet.
c) Podróżny obowiązany jest dbać o to, aby wsiadł do właściwego autobusu i wysiadł z niego na właściwym przystanku.
d) Podróżnemu nie wolno zajmować autobusie miejsca już zajętego w sposób widoczny przez innego pasażera. Nie dotyczy to przypadku, gdy podróżny posiada bilet z wpisanym numerem miejsca.

III .Prawa podróżnego.

a) Prawo pierwszeństwa zajęcia miejsca w autobusie przysługuje podróżnemu z ważnym biletem lub innym dokumentem, uprawniającym do przejazdu.
b) Podróżny, który zajmuje w autobusie miejsce oznaczone ” dla inwalidy ” lub „dla osoby z dzieckiem na ręku”, obowiązany jest zwolnić to miejsce w razie zgłoszenia się takiej osoby; nie dotyczy to przypadku, gdy podróżny ma bilet z numerem takiego miejsca.
c) Podróżny z biletem ma prawo przejazdu na odcinku trasy podanym na bilecie, określonym autobusem, bez prawa przerwy na przystankach pośrednich.
d) W autobusie wolno przewozić psa, jeżeli trzymany on na smyczy i ma nałożony kaganiec, nie dotyczy to małych psów trzymających na kolanach. Dla przewożonego psa podróżny obowiązany jest posiadać świadectwo wymagane przez organa sanitarne. Niedopuszczalne jest trzymanie psa na miejscu siedzącym.
e) Prawo nabycia biletu i wejścia do autobusu poza kolejnością przysługuje inwalidom o widocznym kalectwie oraz inwalidom I grupy za okazaniem legitymacji inwalidzkiej, kobietom ciężarnym, osobą z dziećmi na ręku, chorym na cukrzycę. Posłom na Sejm Rzeczypospolitej i Senatorom oraz osobom korzystającym z okresowych biletów służbowych przysługuje prawo zamówienia w kasie biletowej miejsca poza kolejnością.

Przejazdy do pracy i szkół z biletami miesięcznymi.

Bilety miesięczne wydaje się na okres jednego miesiąca kalendarzowego na określone linie kursy, relacje w autobusowej komunikacji zwykłej. Bilet miesięczny imienny ogólnodostępny może nabyć każda osoba fizyczna. Osoba uprawniona do korzystania z ulgi na mocy przepisów szczególnych może nabyć bilet miesięczny ulgowy.

Przewóz bagażu

Podróżny ma prawo przewozić bagaż podręczny trzymany przez niego na kolanach lub dla rozmieszczenia, którego podróżnemu wystarczy przestrzeń nad i pod miejscem, które znajduje. Za każdą jedną sztukę bagażu przewożonego wewnątrz autobusu ( nie dającego się określić jako bagaż podręczny ) lub w schowku bagażowym podróżny obowiązany jest uiścić opłatę bagażową ustalona przez przewoźnika. Wózki inwalidzkie służące do poruszania się podróżnych-inwalidów przewożone są bezpłatnie.

Opłaty za przewóz psów, innych małych zwierząt i ptaków.

Za przewóz psa pobiera się opłatę jak za jedną sztukę bagażu ustaloną przez przewoźnika. Dotyczy to także małych psów trzymających na rękach. Za inne małe zwierzęta i ptaki przewożone na rękach podróżnego nie pobiera się żadnej opłaty, natomiast za zwierzęta takie, jak np. ptaki przewożone w klatkach i koszach umieszczonych w pojemnikach bagażowych pobiera się opłaty ustalone przez przewoźnika.

VII. Zwrot należności za niewykorzystane bilety

Podstawą do obliczenia zwracanej należności jest bilet niewykorzystany, zwrócony przewoźnikowi. Zwrotu należności dokonuje kasa biletowa, która sprzedała bilet po uzyskaniu przez podróżnego poświadczenia przed rozpoczęciem przejazdu od dyżurnego w punkcie początkowym o niewykorzystaniu biletu. Zwrot należności za przerwany lub nie odbyty z winy przewoźnika przejazd, dokonuje przewoźnik na podstawie pisemnego wniosku wniesionego przez podróżnego. Bilet w przypadku nie ukończenia kursu powinien być poświadczony przez kierowcę.

VIII. Postępowanie ogólne

a) Sprzedaż biletów prowadzi się zasadniczo wg kolejności zgłaszania się podróżnych.
b) Osoby zagrażające bezpieczeństwu i porządkowi w autobusie oraz osoby uciążliwe dla innych podróżnych lub odmawiające należności za przewóz mogą być niedopuszczone do przewozu lub usunięte z autobusu.
c) Rzeczy zabierane przez podróżnych do autobusu nie mogą zagrażać bezpieczeństwu i porządkowi podczas jazdy, stwarzać możliwości wyrządzenia szkody podróżnym lub przewoźnikowi, przeszkadzać podróżnym lub narażać ich na niewygody.
d) do obowiązku kierowcy należy:

– zatrzymanie autobusu na przystankach przewidzianych rozkładem jazdy

– zatrzymanie autobusu między przystankami z uwzględnieniem warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego może nastąpić jeżeli żądającymi zatrzymania jest osoba w podeszłym wieku, inwalida o widocznym kalectwie, osoba z dzieckiem na ręku lub kobieta ciężarna, a także osoba, której stan zdrowia tego wymaga lub jeżeli uzasadnia to zmęczenie kierowcy.

– zatrzymanie autobusu odjeżdżającego z przystanku w celu zabrania spóźnionego podróżnego, jeśli ten daje znaki wyrażające chęć jazdy tym autobusem

– podawanie do wiadomości podróżnych nazw przystanków znajdujących się na trasie jazdy autobusu w komunikacji pośpiesznej

– jeżeli autobus ze względu na brak miejsc nie może przyjąć więcej podróżnych, kierowca obowiązany jest zawiadomić o tym ustnie czekających na przystankach

– autobus, w którym nie ma urządzeń sanitarnych kierowca obowiązany jest zatrzymać na żądanie podróżnego w najbliższym odpowiednim miejscu.

Reklamacje
a) w razie nieprawidłowego zastosowania taryfy lub omyłki w naliczaniu należności nadpłata powinna być zwrócona, a niedobór zapłacony.
b) Przewoźnik odpowiada za szkodę, jaką poniósł podróżny wskutek przedwczesnego odjazdu autobusu.
c) Przewoźnik odpowiada za szkodę jaką poniósł podróżny wskutek opóźnionego przyjazdu lub odwołania kursu autobusowego, jeżeli szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika.
d) Wszelkie reklamacje dotyczące zwrotu całości lub części opłaty za przejazd, można załatwić w biurze w siedzibie firmy
e) Wszelkie roszczenia dotyczące zaginionego bagażu lub niewłaściwie przewiezionego będą uwzględniane po uprzednim udokumentowaniu przejazdu określonym autobusem.
f) Wszelkie reklamacje dotyczące kursowych przejazdów na liniach regularnych należy zgłaszać na piśmie w ciągu 14 dni od dnia, w którym odbył się reklamacyjny kurs. Przejazd należy również udokumentować biletem.

Ujawnienie pasażera bez biletu opłaty dodatkowe.

Przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona ma prawo, w razie odmowy zapłacenia należności żądać dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości podróżnego, a w razie odmowy okazania dokumentu tożsamości zwrócić się do funkcjonariusza Policji lub innych uprawnionych organów porządkowych w celu ustalenia tożsamości podróżnego, a także może zatrzymać dokument przewozu lub dokument uprawniający do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu, jeżeli ma uzasadnione uzasadnienie, że jest on podrobiony lub przerobiony.

Za przejazd bez biletu lub dokumentu uprawniającego do przejazdu ulgowego oraz za przewóz zwierząt i rzeczy, za których przewóz taryfą przewiduje opłaty – bez uiszczenia tych opłat podróżny płaci właściwą należność i opłatę dodatkową lub otrzymuje wezwanie do zapłaty. Pobrana należność za przewóz i opłata dodatkowa, po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej podlegają zwrotowi, a w przypadku wezwania do zapłaty – umorzeniu, w przypadku udokumentowania przez podróżnego, nie później niż 7 dni od dnia przewozu, uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu. Powyższe stosuje się również w przypadku nie posiadania przez podróżnego przy sobie podczas przejazdu ważnego dokumentu przewozu. Wysokość opłaty dodatkowej ustala się na podstawie ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego stosowanego przez przewoźnika, w następujący sposób:

a) jako 50 – krotność tej ceny – za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu
b) jako 40 – krotność tej ceny – za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu
c) jak 20 – krotność tej ceny – za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt, a w szczególności za zabrane ze sobą do autobusu zwierzęta i rzeczy, za których przewóz taryfa przewiduje opłatę – bez odpowiedniego dokumentu przewozu lub za zabieranie do autobusu rzeczy wyłączonych z przewozu albo dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych – bez zachowania tych warunków
d) jako 150 – krotność tej ceny – za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny.

Wysokość opłaty manipulacyjnej ustala przewoźnik w wysokości nie wyższej niż 10% wysokości opłaty dodatkowej.

XI Postanowienia końcowe

Wszelkie wnioski, co warunków świadczenia przez Przewoźnika publicznych przewozów osób na regularnych jego liniach, a także skargi na uchybienia w zakresie poziomu obsługi przewozów można składać pisemnie na adres FIRMA KRY-CHA Wojciech Chadży,

ul. Poprzeczna 1a, 58-531 Łomnica lub bezpośrednio pod tym samym adresem w sekretariacie. Przewoźnik obowiązany jest udzielić na wniosek lub skargę pisemną odpowiedzieć w terminie 30 dni o ile składający wniosek lub skargę wskazał swój adres.

Niniejszym regulamin obowiązuje z dniem podjęcia uchwały o jego przyjęciu przez Przewoźnika, tj. z dniem 02.01.2007 r. i ogłoszeniu go w sposób zwyczajowo przyjęty.